kruglishok.gif (786 bytes)

trans.gif (63 bytes)

2

Vasilyevskiy Isle, Birjevoy proezd, 6

Nevskiy prospect, 34
Nevskiy prospect 17, Stroganovskiy palace
Nevskiy prospect 17, Stroganovskiy palace
Mihaylovskiy palace
Mihaylovskiy palace
Mihaylovskiy palace
Mihaylovskiy palace
Solyanoy pereulok, 15
Sadoviy bridge #2