kruglishok.gif (786 bytes)

trans.gif (63 bytes)

4

Manejnaya square, 6
Karavannaya street, 4
Fontanka embankment, 5
Fontanka embankment, 34
Mohovaya street, 44
Nekrasova street, 14
Mayakovskaya street, 21
Vosstaniya street, 44
Liteyniy prospect, 3
Summer Garden's fence